QUY ĐỊNH VÀ THỎA THUẬN CHUNG
Người chơi phải chấp nhận các hình thức xử phạt và tự chịu trách nhiệm về mọi tổn thất đối với những vi phạm do chưa đọc kỹ hoặc không tuân thủ quy tắc.
Để tham gia vào...