dk train mà sao + vo ene dame k tăng mà + str mới tăng dame vậy