TOP 50 lúc 0h00 06/09/2019
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 KhaXaoL oz 0 65 400 1 Soul Master 05/09 15:28:34
2 Keal 0 65 400 1 Soul Master 05/09 16:20:06
3 HaThu 0 65 400 1 Muse Elf 05/09 17:15:07

View more latest threads same category: