Lệnh Auto Reset In Game


/autoreset : Auto Reset Thường
/autoresetvip : Auto Reset Vip
Xêm thêm -> Điều kiện dành cho reset in game


Lệnh Ủy Thác