1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).


2) Chọn mục “Regular Combination” (Kết hợp thông thường)


3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8x4 ô), bỏ vào:


• 1 Huy hiệu hoàng tộc (Crest of Monarch)


• 1 viên Ngọc Chaos


• 1 cánh cấp 1 (First Stage Wing)


• Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó, nếu đồng ý, bạn nhấn nút “Combine” (Kết hợp)


4) Nếu quá trình ghép thành công, áo choàng sẽ được tạo ra và các nguyên liệu sẽ biết mất.


5) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí và nguyên liệu sẽ biến mất.

View more latest threads same category: